Klinische beoordeling van laboratoriumtesten p.57

Odds. vertaling: mg / dag in μmol / dag 8,40, terug - 0,119; mg / g creatinine in mmol / mol creatinine 0,95, terug naar 1,05. VF K tetracycline. DZ | Hartnup-ziekte, zwangerschap.

M. Kolom-ionenuitwisselingschromatografie. IM Serum.

N.V. mg / 100 ml μmol / l [632]

Voorbarig, 1 dag: 0,61 + 0,31 30 ± 15

Pasgeborenen, 1 dag: sporen - 1,37 sporen - 67

Volwassenen: 0,51 - 1,49 25-73

Odds. breng mg / 100 ml over naar μmol / l 49,0, terug - 0,0204. VF K • [Acetylsalicylzuur, indometacii, glucose. DZ + Hypertryptofanemie.

| Carcinoid-syndroom, Hartnup-ziekte, hypothermie, pellagra. M. Hetzelfde.

IM Urine dagelijks. Zie Alanya.

N. Eeuw Volwassenen: 5-39 mg / dag of 25-191 μmol / dag

sporen - 30 mg / g of sporen -

creatinine 16,5 mmol / mol

Odds. vertaling: mg / dag tot μmol / dag 4,90, terug - 0,204; mg / g creatinine in mmol / mol creatinine 0,55, terug - 1,82. VF K | Tetracycline. DZ • [Hartnup-ziekte. UM Screeningtest: het verschijnen van blauwgrijs kleurenfilterpapier (reactie met isatine) in aanwezigheid van fenylalanine. IM Urine. NV Kleur verschijnt niet [3 *].

M. Fluorometry; reactie met ninhydrine in aanwezigheid van koperionen [73 *].

N.V. mg / 100 ml [25] μmol / l

Premature: 2.0-7.5 121-454

Pasgeborenen: 1,2-3,4 73-206

Volwassenen: 0,8-1,8 46-109

Odds. overdracht mg / 100 ml tot μmol / l 60,5, terug - 0,0165.

K] ■ Ascorbinezuur (bij prematuriteit), glucose, histidine (na orale toediening), progesteron (in hoge doses).

M. Kolom-ionenuitwisselingschromatografie. IM Hetzelfde

N.V. mg / 100 ml μmol / l [632]

Prematuur: 1,49 + 0,33 90 + 20

Pasgeborenen, 1 dag: 0,69-1,82 42-110

1- 3 maanden: 0,86 ± 0,23 52 + 14

2- b maanden; 0.86-1.60 52-97

9 maanden - 2 jaar: 3-10 jaar: 6-18 jaar:

0.38-1.14 0.43-1.01 0.64-1.25 0.61-1.45

23-69 26-6! 39-76 37-88

Odds. overdracht mg / 100 ml tot μmol / l 60,5, terug - 0,0165. V.F., D.Z. Dezelfde. M. Hetzelfde.

Hoe mg / l in mmol / l omzetten? Hoe kan ik mmol / l in mg / l omrekenen?

Hoe te vertalen:

mg / l is de massaconcentratie, het toont de massa van de opgeloste stof (in milligrammen) in één liter oplossing.

mmol / L is de molaire concentratie, het geeft de hoeveelheid opgeloste stof (in millimol) in één liter oplossing aan. In dit geval is mmol een subeenheid, het is 10-3 mol.

Als de taak is ontstaan ​​om mg / l en mmol / l te correleren, moet u eerst de molecuulmassa van de stof kennen.

Neem als voorbeeld zwavelzuur, de molmassa is 98 mg / mmol.

1) Om mg / l in mmol / l om te zetten, moet de massaconcentratie (in mg / l) worden gedeeld door de molecuulmassa van de stof.

De massaconcentratie is 10 mg / l, in mmol / l is dit gelijk aan: 10/98 = 0,102 mmol / l.

2) Om mmol / l in mg / l om te zetten, vermenigvuldigt u de molaire concentratie (in mmol per l) met de molecuulmassa van de stof.

De molaire concentratie is 0,15 mmol / l, in mg / l zal dit zijn: 0,15 * 98 = 14,7 mg / l.

Mkmol vertalen naar mg

Dus, wat en hoeveel is "normaal" in de aflevering van veneus bloed


AST (aspartaataminotransferase)
Normale waarden (bij benadering): 5-40 U / l

ALT (alanine aminotransferase)
Normale waarden (bij benadering): 5-40 U / l

Totaal bilirubine Normale waarden: 3,4-17,0 μmol / L (0,2-1,2 mg / dL)
Conversiefactoren: μmol / L x 0,059 = mg / dL
mg / dL x 17,1 = μmol / l

Bilirubine straight Normale waarden:
volwassenen 0-0,68 μmol / l (0-0,4 mg / dl)
Conversiefactoren: μmol / L x 0,059 = mg / dL
mg / dL x 17,1 = μmol / l

GGTP (gammaglutamyltranspeptidase) Normale waarden (bij benadering): 7-55 U / l

ALP (alkaline phosphatase) Normale waarden (bij benadering) voor volwassenen 37 - 120 U / l

LDH (lactaatdehydrogenase) Normale waarden (bij benadering): 170-520 U / l

Amylase Normale waarden (bij benadering): 25-125 U / l

Serum Iron Normale Waarden:
ijzer 50-170 mcg / dl
ijzerbinding
serumcapaciteit van 250 - 400 μg / dl
Verzadigingscoëfficiënt 16-54%


Glucose Normale waarden voor veneus bloed: volwassenen 3,9 - 6,4 mmol / L (70-115 mg / dL)
Conversiefactoren: mmol / lx 18 = mg / dl
mg / dL x 0,0555 = mmol / l


Creatinine Normale waarden: μmol / L mg / dL
Volwassenen: heren 62-124 0.7-1.4
vrouwen 44-97 0.5-1.1
Conversiefactoren: μmol / L x 0,011 = mg / dL
mg / dL x 88,4 = μmol / L


Ureum Normale waarden: 2,5-8,3 mmol / L 15-50 mg / dL
Conversiefactoren: mg / dl x 0,166 = mmol / l
mmol / l x 6 = mg / dl
De conversiefactoren voor ureumstikstof:
als de eenheden mmol / l zijn, dan is ureum = ureumstikstof
indien mg / dL-eenheden, dan ureum = 2,14 x ureumstikstof

Totaal cholesterol
Normale waarden:

Μmol tot mmol

Creatinine wordt omgezet in mmol / l, μmol / l, mg / dl, mg / 100 ml, mg%, mg / l, μg / ml. Online calculator / converter van traditionele eenheden in SI-eenheden

Creatinine is een product van de afbraak van creatinefosfaat in spieren, dat meestal in een bepaald tempo door het lichaam wordt geproduceerd (afhankelijk van de spiermassa). Het wordt vrijelijk uitgescheiden door de nieren en wordt onder normale omstandigheden niet in significante hoeveelheden door de niertubuli geresorbeerd. Een kleine maar significante hoeveelheid wordt ook actief gemarkeerd. De geproduceerde hoeveelheid creatinine is dus evenredig aan de spiermassa en varieert van dag tot dag.

Serumcreatinine hangt af van de leeftijd, het lichaamsgewicht en het geslacht van de patiënt. Het kan laag zijn bij personen met een relatief kleine spiermassa, korte, geamputeerde ledematen, evenals bij oudere mensen. De aanwezigheid van serumcreatinine in het bereik dat als normaal wordt beschouwd, sluit nierinsufficiëntie niet uit.

Bepaling van creatinine in serum of plasma is de meest gebruikelijke methode voor het diagnosticeren van de toestand van de nieren. Het creatininegehalte wordt bepaald met het oog op het diagnosticeren en behandelen van nierfalen; Deze indicator is nuttig voor het beoordelen van de nierglomerulaire functie en voor het bewaken van hemodialyse. Het meten van het serumcreatininegehalte onthult echter niet het vroege stadium van nierbeschadiging en in het geval van hemodialyse voor de behandeling van nierinsufficiëntie, verandert serumcreatinine langzamer dan bloedureumstikstof (BUN). Zowel serumcreatinine als BUN worden bepaald met het oog op differentiële diagnose van prerenale en postrenale (obstructieve) azotemie. Een toename van BUN zonder een gelijktijdige toename van serumcreatinine duidt prenosa-azotemie aan. In aanwezigheid van postrenale factoren en obstructie van de urinewegen (bijvoorbeeld bij maligne neoplasmata, cholelithiase en prostaat) nemen de plasmaspiegels van creatinine en ureum gelijktijdig toe; in dergelijke gevallen stijgt AMK echter veel sterker, wat het gevolg is van een verhoogde reabsorptie van ureum.

Chronisch nierfalen is een wijdverspreide ziekte in de wereld, die leidt tot een significante toename in het optreden van hart- en vaatziekten en sterfte. Momenteel wordt nierfalen gedefinieerd als nierbeschadiging of een verlaging van de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) tot minder dan 60 ml / min per 1,73 m2 gedurende drie maanden of langer, ongeacht de redenen voor de ontwikkeling van deze aandoening.

Aangezien een verhoging van het creatinineconcentratie in het bloed alleen wordt waargenomen in de aanwezigheid van ernstige schade aan de nefronen, is deze methode niet geschikt om nierziekten in een vroeg stadium te detecteren. Een significant meer geschikte methode, die nauwkeuriger informatie geeft over de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR), is een test voor creatinineklaring, gebaseerd op de bepaling van de creatinineconcentratie in urine en serum of plasma, evenals op de bepaling van de hoeveelheid urine. Om dit monster te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om urine te nemen op een duidelijk afgebakende periode (meestal 24 uur), evenals een bloedmonster. Aangezien een dergelijke test echter onjuiste resultaten kan opleveren als gevolg van het ongemak dat is geassocieerd met urinemonstername op een specifiek tijdstip, zijn er pogingen gedaan om het niveau van GFR alleen te bepalen op basis van de serum- of plasmacreatinineconcentratie. Van de vele voorgestelde benaderingen worden er twee algemeen gebruikt: de Cockroft- en Gault-formule en de analyse van de resultaten van de MDRD-test. Hoewel de eerste formule is samengesteld met behulp van gegevens die zijn verkregen met de standaard Jaffe-methode, is de nieuwe versie van de tweede formule gebaseerd op het gebruik van methoden voor het bepalen van creatininegehalten met behulp van isotopenverdunningsmassaspectrometrie. Beide zijn van toepassing op volwassenen. Voor kinderen moet de bedside Schwartz-formule worden gebruikt.

Naast het diagnosticeren en behandelen van nieraandoeningen en het controleren van nierdialyse, wordt de creatininemeting gebruikt om de fractionele uitscheiding van andere urineanalyten te berekenen (bijvoorbeeld albumine, α-amylase).

Fructosamine zet om in μmol / l, mmol / l. Online calculator / converter van traditionele eenheden in SI-eenheden

Fructosamine is een tijdsgemiddelde indicator van bloedglucosespiegels die wordt gebruikt om de glycemische status van diabetici te bepalen.1 De concentratie van geglyceerde eiwitten, zoals geglyceerd hemoglobine, geglyceerd albumine of geglyceerd totaal eiwit, wordt meestal als significant beschouwd bij het beoordelen van de glycemische status van diabetespatiënten. Een fructosaminemeting kan geschikt zijn als een alternatief voor het meten van HbA1c bij patiënten met Hb-modificaties. Verschillende andere methoden die worden gebruikt voor dergelijke definities zoals affiniteitschromatografie en thiobarbituurzuurmethode zijn arbeidsintensief en tijdrovend, en de resultaten die in verschillende laboratoria worden verkregen zijn moeilijk te vergelijken. Deze test is gebaseerd op de blauwnitraat-tetrazoliummethode en maakt zeer nauwkeurige en gemakkelijk te automatiseren niet-enzymatische glycatie van wei-eiwitten mogelijk.

De wei-eiwitcyclus (albumine heeft een halfwaardetijd van 19 dagen) is minder dan hemoglobine (de levenscyclus van rode bloedcellen is ongeveer 120 dagen) en dus maakt de bepaling van fructosamine het mogelijk om de bloedglucosestatus van een patiënt korter te controleren (1-3 weken). ) vergeleken met geglyceerd hemoglobine (6-8 weken).4 Als gevolg hiervan waarschuwen veranderingen in fructosamine-waarden de arts eerder over de verslechtering van de glykemische controle dan aangegeven door veranderingen in Achen HbA1c. Bovendien nemen fructosamine-niveaus sneller af dan HbA1c in gevallen waarin diabetespatiënten beter worden gecontroleerd.

Apolipoproteïne B wordt omgezet in mmol / l, μmol / l, g / l, mg / dl, mg / 100 ml, mg%, mg / ml. Online calculator / converter van traditionele eenheden in SI-eenheden

Apolipoproteïnen zijn de eiwitcomponenten van lipoproteïnen. Lipoproteïnen worden geclassificeerd volgens hun dichtheid, zoals gemeten door flotatie met behulp van ultracentrifugatie. De lever synthetiseert lipoproteïnen met een zeer lage dichtheid (VLDL), die voornamelijk triglyceriden en cholesterol bevatten. In aanwezigheid van lipoproteïnelipase worden triglyceriden gehydrolyseerd en LDL-deeltjes met hoog cholesterol gevormd. Apolipoproteïne B is de belangrijkste eiwitcomponent van LDL. Ongeveer een derde van de LDL-deeltjes levert cholesterol aan perifere cellen. De andere twee derde worden gemetaboliseerd door de lever. Absorptie van LDL door al deze weefsels vindt plaats via LDL-receptoren. De concentratie van apolipoproteïne B neemt toe tijdens de zwangerschap, bij patiënten met hypercholesterolemie, defecten in LDL-receptoren, obstructie van de galwegen, type II hyperlipidemie en nefrotisch syndroom. Apolipoproteïne-B-spiegels zijn verlaagd bij patiënten met leverziekte, α-β-lipoproteïnemie, sepsis en bij patiënten die oestrogenen gebruiken.

Gelijktijdige bepaling van de concentratie van apolipoproteïne A-I / apolipoproteïne B en apolipoproteïne verhouding berekening B: apolipoproteïne A-I helpen bij het bepalen het vetmetabolisme en het risico op het ontwikkelen van atherosclerose of ischemische hartziekte, dat is een perfecte aanvulling op de traditionele definitie van de verhouding HDL-cholesterol / LDL. Hoge concentraties van apolipoproteïne A-I (HDL) en lage concentraties van apolipoproteïne B (LDL) correleren best met een laag risico op het ontwikkelen van deze aandoeningen.

Ureum kan worden omgezet in mmol / l, μmol / l, mg / dl, mg / 100 ml, mg%, mg / l, μg / ml. Online calculator / converter van traditionele eenheden in SI-eenheden

Ureum is het uiteindelijke product van eiwitafbraak en aminozuurmetabolisme. Tijdens het katabolisme worden eiwitten afgebroken tot aminozuren en gedeamineerd. Ammoniak geproduceerd tijdens dit proces wordt gesynthetiseerd tot ureum in de lever. Dit is de belangrijkste methode van katabolisme voor het verwijderen van overmatige hoeveelheden stikstof in het menselijk lichaam. Ureum wordt gesynthetiseerd in de lever en is het eindproduct van het metabolisme van eiwitten en aminozuren. Om deze reden is de synthese van ureum afhankelijk van de dagelijkse inname en het endogene eiwitmetabolisme.

Het grootste deel van het ureum gesynthetiseerd tijdens metabolische processen wordt uitgescheiden door glomerulaire filtratie; tegelijkertijd wordt 40-60% ureum, ongeacht de fluïdumsnelheid in de proximale tubuli, opnieuw geabsorbeerd in de bloedstroom. Reabsorptie in de distale tubulus is afhankelijk van de urinestroom en wordt gereguleerd door een antidiuretisch hormoon. Bij diurese wordt ureum tot een minimum herabsorptie in het bloed; het significante deel ervan wordt uitgescheiden met urine en de concentratie ervan in het plasma is laag.

Met antidiurese, die kan optreden bij oligurisch nierfalen, uitdroging of dorst, wordt ureum opnieuw geresorbeerd in de canaliculi in verhoogde mate en neemt de ureumconcentratie in plasma toe. Bij pre- en post-nierfalen is de urinestroom in de tubuli verminderd, wat leidt tot een toename van de reabsorptie van ureum in de distale tubuli en een toename van de secretie van creatinine. Een toename in het niveau van ureum van prerenale genese wordt opgemerkt met cardiale decompensatie, verhoogd eiwitkatabolisme en waterverarming. Een toename in renale genese ureum kan optreden bij acute glomerulonefritis, chronische nefritis, polycystische nierziekte, tubulaire necrose en nefrosclerose. Postrenale factoren die een verhoging van ureumniveaus veroorzaken, omvatten urinewegobstructie.

Plasma-ureumconcentratie wordt bepaald door renale perfusie, ureumsynthesesnelheid en glomerulaire filtratiesnelheid (GFR); deze concentratie kan toenemen met acuut nierfalen, chronisch nierfalen en prerenale azotemie. Bij patiënten die hemodialyse ondergaan, weerspiegelt de concentratie van ureum de snelheid van eiwitafbraak en is het ook een indicator voor de metabolische status. Bij terminale nierinsufficiëntie correleert de concentratie van ureum in het plasma met manifestaties van urotoxiciteit (in het bijzonder gerelateerd aan het maag-darmkanaal). Bij de differentiële diagnose van nierdisfunctie worden de niveaus van ureum en serumcreatinine vaak gelijktijdig bepaald.

REFERENTIE-INTERVALEN - Ureum Serum, plasma (normaal Titsu-bereik) Volwassenen (18-60 jaar) 2,14-7,14 mmol / L (12,9-42,8 mg / dl) Volwassenen (60-90 jaar) 2,86-8,21 mmol / L (17,1 -49,3 mg / dL) Baby's (

creatinine

Creatinine is een product van de afbraak van creatinefosfaat in spieren, dat meestal in een bepaald tempo door het lichaam wordt geproduceerd (afhankelijk van de spiermassa). Het wordt vrijelijk uitgescheiden door de nieren en wordt onder normale omstandigheden niet in significante hoeveelheden door de niertubuli geresorbeerd. Een kleine maar significante hoeveelheid wordt ook actief gemarkeerd. De geproduceerde hoeveelheid creatinine is dus evenredig aan de spiermassa en varieert van dag tot dag.

Serumcreatinine hangt af van de leeftijd, het lichaamsgewicht en het geslacht van de patiënt. Het kan laag zijn bij personen met een relatief kleine spiermassa, korte, geamputeerde ledematen, evenals bij oudere mensen. De aanwezigheid van serumcreatinine in het bereik dat als normaal wordt beschouwd, sluit nierinsufficiëntie niet uit.

Bepaling van creatinine in serum of plasma is de meest gebruikelijke methode voor het diagnosticeren van de toestand van de nieren. Het creatininegehalte wordt bepaald met het oog op het diagnosticeren en behandelen van nierfalen; Deze indicator is nuttig voor het beoordelen van de nierglomerulaire functie en voor het bewaken van hemodialyse. Het meten van het serumcreatininegehalte onthult echter niet het vroege stadium van nierbeschadiging en in het geval van hemodialyse voor de behandeling van nierinsufficiëntie, verandert serumcreatinine langzamer dan bloedureumstikstof (BUN). Zowel serumcreatinine als BUN worden bepaald met het oog op differentiële diagnose van prerenale en postrenale (obstructieve) azotemie. Een toename van BUN zonder een gelijktijdige toename van serumcreatinine duidt prenosa-azotemie aan. In aanwezigheid van postrenale factoren en obstructie van de urinewegen (bijvoorbeeld bij maligne neoplasmata, cholelithiase en prostaat) nemen de plasmaspiegels van creatinine en ureum gelijktijdig toe; in dergelijke gevallen stijgt AMK echter veel sterker, wat het gevolg is van een verhoogde reabsorptie van ureum.

Chronisch nierfalen is een wijdverspreide ziekte in de wereld, die leidt tot een significante toename in het optreden van hart- en vaatziekten en sterfte. Momenteel wordt nierfalen gedefinieerd als nierbeschadiging of een verlaging van de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) tot minder dan 60 ml / min per 1,73 m2 gedurende drie maanden of langer, ongeacht de redenen voor de ontwikkeling van deze aandoening.

Aangezien een verhoging van het creatinineconcentratie in het bloed alleen wordt waargenomen in de aanwezigheid van ernstige schade aan de nefronen, is deze methode niet geschikt om nierziekten in een vroeg stadium te detecteren. Een significant meer geschikte methode, die nauwkeuriger informatie geeft over de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR), is een test voor creatinineklaring, gebaseerd op de bepaling van de creatinineconcentratie in urine en serum of plasma, evenals op de bepaling van de hoeveelheid urine. Om dit monster te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om urine te nemen op een duidelijk afgebakende periode (meestal 24 uur), evenals een bloedmonster. Aangezien een dergelijke test echter onjuiste resultaten kan opleveren als gevolg van het ongemak dat is geassocieerd met urinemonstername op een specifiek tijdstip, zijn er pogingen gedaan om het niveau van GFR alleen te bepalen op basis van de serum- of plasmacreatinineconcentratie. Van de vele voorgestelde benaderingen worden er twee algemeen gebruikt: de Cockroft- en Gault-formule en de analyse van de resultaten van de MDRD-test. Hoewel de eerste formule is samengesteld met behulp van gegevens die zijn verkregen met de standaard Jaffe-methode, is de nieuwe versie van de tweede formule gebaseerd op het gebruik van methoden voor het bepalen van creatininegehalten met behulp van isotopenverdunningsmassaspectrometrie. Beide zijn van toepassing op volwassenen. Voor kinderen moet de bedside Schwartz-formule worden gebruikt.

Naast het diagnosticeren en behandelen van nieraandoeningen en het controleren van nierdialyse, wordt de creatininemeting gebruikt om de fractionele uitscheiding van andere urineanalyten te berekenen (bijvoorbeeld albumine, α-amylase).

Jaffe kinetisch gecompenseerde methode

Eenheidsconvertor

Vertaaleenheden: millimol per minuut [mmol / min] micromol per seconde [μmol / s]

Mogelijk bent u geïnteresseerd in andere converters van de groep "Hydraulica en Hydromechanica - Vloeistoffen":

Heeft u moeite om meeteenheden van de ene taal naar de andere te converteren? Collega's staan ​​klaar om u te helpen. Stel uw vraag aan TCTerms en binnen een paar minuten ontvangt u een antwoord.

Hydrauliek en vloeistofmechanica - vloeistoffen

Molaire stroomomvormer

De molaire stroomsnelheid van een vloeistof of gas is de massa van een stof die per gegeven tijdseenheid door een gegeven stromingsdoorsnede van de stroom gaat.

In het internationale systeem van eenheden (SI) wordt uitgedrukt in mol per seconde (mol / s).

Gebruik omzetter "Molestrommelconvertor"

Op deze pagina's vindt u eenheidconverters waarmee u snel en nauwkeurig waarden kunt omrekenen van de ene eenheid naar de andere, en van het ene systeem van eenheden naar het andere. Converters zijn handig voor ingenieurs, vertalers en iedereen die met verschillende meeteenheden werkt.

Gebruik de converter om enkele honderden eenheden om te zetten in 76 categorieën of enkele duizenden paren eenheden, inclusief metrische, Britse en Amerikaanse eenheden. U kunt eenheden van lengte, oppervlakte, volume, versnelling, kracht, massa, stroom, dichtheid, specifiek volume, vermogen, druk, spanning, temperatuur, tijd, moment, snelheid, viscositeit, elektromagnetische en andere omrekenen.
Let op. Vanwege de beperkte conversienauwkeurigheid zijn afrondingsfouten mogelijk. In deze converter worden gehele getallen als nauwkeurig beschouwd tot 15 tekens en het maximale aantal cijfers achter de komma of het punt is 10.

Om zeer grote en zeer kleine getallen weer te geven, gebruikt deze rekenmachine een computer exponentiële notatie, een alternatieve vorm van een genormaliseerde exponentiële (wetenschappelijke) notatie, waarin getallen worden geschreven in de vorm a · 10 x. Bijvoorbeeld: 1.103.000 = 1.103 · 10 6 = 1.103E + 6. Hier betekent E (afkorting voor exponent) "· 10 ^", dat wil zeggen ". vermenigvuldig met tien per graad. ". Geautomatiseerde exponentiële notatie wordt veel gebruikt in wetenschappelijke, wiskundige en technische berekeningen.

 • Selecteer de eenheid om te converteren van de linker lijst met eenheden.
 • Selecteer de eenheid die u wilt converteren naar de rechter lijst met eenheden.
 • Voer een nummer in (bijvoorbeeld "15") in het veld "Oorspronkelijke waarde".
 • Het resultaat verschijnt onmiddellijk in het veld Resultaat en in het veld Geconverteerde waarde.
 • U kunt ook een nummer invoeren aan de rechterkant van het veld "Omgezette waarde" en het resultaat van de conversie in de velden "Originele waarde" en "Resultaat" lezen.

We werken eraan om de nauwkeurigheid van TranslatorsCafe.com-converters en -calculators te garanderen, maar we kunnen niet garanderen dat deze geen fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Alle informatie wordt verstrekt "as is" zonder enige vorm van garantie. Voorwaarden.

Als u een onnauwkeurigheid in de berekeningen of een fout in de tekst opmerkt, of als u een andere converter nodig hebt om van de ene meeteenheid naar de andere te converteren, wat niet op onze website staat - schrijf ons dan!

Calculator van eenheden van activiteit van de stof

Met deze calculator kunt u de biologische activiteit van een stof overbrengen van de beschikbare waarden naar andere noodzakelijke. Dit kan u helpen voor persoonlijke doeleinden, of, als u verbonden bent met medicijnen, ook voor werknemers. De calculator onderscheidt zich door zijn nauwkeurigheid en snelheid.
Hiermee kunt u de verhoudingen vertalen:

 • hormonen;
 • vaccins;
 • bloed componenten;
 • vitaminen;
 • biologisch actieve stoffen.

Hoe de calculator te gebruiken:

 • u moet een waarde invoeren in de eenheden of in de alternatieve eenheden;
 • de berekening vindt plaats zonder een knop in te drukken, de calculator geeft het resultaat automatisch weer;
 • schrijf het resultaat naar de plaats die u nodig heeft of onthoud het.

Mkmol vertalen naar mg

Dus, wat en hoeveel is "normaal" in de aflevering van veneus bloed


AST (aspartaataminotransferase)
Normale waarden (bij benadering): 5-40 U / l

ALT (alanine aminotransferase)
Normale waarden (bij benadering): 5-40 U / l

Totaal bilirubine Normale waarden: 3,4-17,0 μmol / L (0,2-1,2 mg / dL)
Conversiefactoren: μmol / L x 0,059 = mg / dL
mg / dL x 17,1 = μmol / l

Bilirubine straight Normale waarden:
volwassenen 0-0,68 μmol / l (0-0,4 mg / dl)
Conversiefactoren: μmol / L x 0,059 = mg / dL
mg / dL x 17,1 = μmol / l

GGTP (gammaglutamyltranspeptidase) Normale waarden (bij benadering): 7-55 U / l

ALP (alkaline phosphatase) Normale waarden (bij benadering) voor volwassenen 37 - 120 U / l

LDH (lactaatdehydrogenase) Normale waarden (bij benadering): 170-520 U / l

Amylase Normale waarden (bij benadering): 25-125 U / l

Serum Iron Normale Waarden:
ijzer 50-170 mcg / dl
ijzerbinding
serumcapaciteit van 250 - 400 μg / dl
Verzadigingscoëfficiënt 16-54%


Glucose Normale waarden voor veneus bloed: volwassenen 3,9 - 6,4 mmol / L (70-115 mg / dL)
Conversiefactoren: mmol / lx 18 = mg / dl
mg / dL x 0,0555 = mmol / l


Creatinine Normale waarden: μmol / L mg / dL
Volwassenen: heren 62-124 0.7-1.4
vrouwen 44-97 0.5-1.1
Conversiefactoren: μmol / L x 0,011 = mg / dL
mg / dL x 88,4 = μmol / L


Ureum Normale waarden: 2,5-8,3 mmol / L 15-50 mg / dL
Conversiefactoren: mg / dl x 0,166 = mmol / l
mmol / l x 6 = mg / dl
De conversiefactoren voor ureumstikstof:
als de eenheden mmol / l zijn, dan is ureum = ureumstikstof
indien mg / dL-eenheden, dan ureum = 2,14 x ureumstikstof

Totaal cholesterol
Normale waarden:

creatinine

Creatinine is creatine-anhydride (methylguanidine-azijnzuur) en is een vorm van eliminatie die wordt gevormd in spierweefsel. Creatine wordt gesynthetiseerd in de lever en komt na vrijzetting in het spierweefsel terecht bij 98%, waar fosforylering optreedt, en speelt in deze vorm een ​​belangrijke rol bij de accumulatie van spierenergie. Wanneer deze spierkracht nodig is voor metabolische processen, wordt fosfocreatine afgebroken tot creatinine. De hoeveelheid creatine die wordt omgezet in creatinine wordt op een constant niveau gehouden, wat direct gerelateerd is aan de spiermassa van het lichaam. Bij mannen wordt 1,5% van de creatine reserves dagelijks omgezet in creatinine. Creatine, verkregen uit voedsel (vooral vlees), verhoogt de reserves aan creatine en creatinine. Vermindering van de eiwitinname verlaagt de creatininespiegels in afwezigheid van de aminozuren arginine en glycine, creatine voorlopers. Creatinine is een persistente stikstofcomponent van het bloed, onafhankelijk van de meeste voedingsmiddelen, lichaamsbeweging, circadiane ritmen of andere biologische constanten, en wordt geassocieerd met spiermetabolisme. Verminderde nierfunctie vermindert de uitscheiding van creatinine, waardoor het serumcreatinine stijgt. Zodoende karakteriseren creatinineconcentraties ongeveer het glomerulaire filtratieniveau. De belangrijkste waarde van het bepalen van serumcreatinine is de diagnose van nierfalen. Wei-creatinine is een meer specifieke en gevoeliger indicator voor de nierfunctie, in tegenstelling tot ureum. Bij chronische nieraandoeningen wordt het echter gebruikt om zowel creatinine als serumureum te bepalen in combinatie met ureumstikstof (BUN).

Reageerbuisje: vacutainer met / zonder anticoagulans met / zonder gelfase.

Verwerkingsomstandigheden en monsterstabiliteit: het serum blijft 7 dagen stabiel bij

2-8 ° C. Gearchiveerde wei kan gedurende 1 maand bij -20 ° C worden bewaard. Moet worden vermeden

twee keer ontdooien en opnieuw invriezen!

Analyzer: Cobas 6000 (met 501-module).

Testsystemen: Roche Diagnostics (Zwitserland).

Referentiewaarden in het laboratorium "Sinevo Ukraine", μmol / l:

2-12 maanden: 15.0-37.0.

11-13 jaar oud: 46.0-70.0.

13-15 jaar: 50.0-77.0.

μmol / l x 0,0113 = mg / dl.

μmol / l x 0,001 = mmol / l.

De belangrijkste indicaties voor het doel van de analyse: serumcreatinine wordt bepaald bij het eerste onderzoek bij patiënten zonder symptomen of met symptomen, bij patiënten met symptomen van ziekten van de urinewegen, bij patiënten met arteriële hypertensie, met acute en chronische nieraandoeningen, niet-nieraandoeningen, diarree, braken, overvloedig zweten, met acute ziekte, na een operatie of bij patiënten die intensieve zorg nodig hebben, met sepsis, shock, meerdere verwondingen, hemodialyse, met een overtreding van uitwisseling van stoffen (diabetes, hyperuricemie), tijdens de zwangerschap, ziekten met verhoogd eiwitmetabolisme (multipel myeloom, acromegalie), bij de behandeling van nefrotoxische geneesmiddelen.

Acute of chronische nierziekte.

Obstructie van de urinewegen (postrenale azotemie).

Verminderde renale perfusie (prerenale azotemie).

Congestief hartfalen.

Spierziekten (ernstige myasthenia gravis, spierdystrofie, polio).

Verminderde spiermassa.

Gebrek aan eiwit in het dieet.

Ernstige leverziekte.

Hogere waarden worden geregistreerd bij mannen en bij personen met grote spiermassa, dezelfde creatinineconcentraties bij jonge en oudere mensen betekenen niet hetzelfde niveau van glomerulaire filtratie (bij ouderen neemt de creatinineklaring af en neemt de creatininevorming af). Onder omstandigheden van verminderde renale perfusie treden stijgingen in serumcreatinine langzamer op dan toename van ureumniveaus. Aangezien er een gedwongen daling van het functioneren van de nieren is met 50% met een verhoging van de creatininewaarden, kan creatinine niet worden beschouwd als een gevoelige indicator voor milde tot matige nierbeschadiging.

Serumcreatinineniveau kan worden gebruikt om glomerulaire filtratie alleen onder evenwichtscondities vast te stellen, wanneer de snelheid van creatininesynthese gelijk is aan de snelheid van eliminatie. Om deze toestand te verifiëren, is het noodzakelijk om twee bepalingen uit te voeren met een interval van 24 uur; verschillen van meer dan 10% kunnen betekenen dat er geen evenwicht is. In gevallen van verminderde nierfunctie kan de glomerulaire filtratiesnelheid worden overschat als gevolg van serumcreatinine, omdat de eliminatie van creatinine niet afhankelijk is van de glomerulaire filtratie en tubulaire secretie, en creatinine wordt ook geëlimineerd via het darmslijmvlies, blijkbaar gemetaboliseerd door bacteriële creatinekinase.

Acebutol, ascorbinezuur diuretica, enalapril, ethambutol, gentamicine, streptokinase, streptomycine, triamtereen, triazolam, trimethoprim, vasopressine.

Conversie van gram naar mol en van mol naar gram

De calculator converteert van de massa van een gegeven stof in grammen naar de hoeveelheid stof in moedervlekken en terug.

Voor chemietaken is het nodig om de massa van een stof in grammen om te zetten in de hoeveelheid van een stof in moedervlekken en terug.
Dit wordt opgelost door een eenvoudige relatie:
,
waarin
- massa van substantie in grammen
- hoeveelheid stof in moedervlekken
- Molmassa van de stof in g / mol

En eigenlijk is het moeilijkste moment hier de bepaling van de molecuulmassa van de chemische verbinding.

De molecuulmassa is een kenmerk van een stof, de verhouding van de massa van een stof tot het aantal molen van die stof, dat wil zeggen de massa van één mol van een stof. Voor individuele chemische elementen is de molecuulmassa de massa van één mol van individuele atomen van dit element, dat wil zeggen, de massa van atomen van materie genomen in een hoeveelheid gelijk aan Avogadro's aantal (het Avogadro-getal zelf is het aantal koolstofatomen -12 in 12 gram koolstof-12). De molecuulmassa van het element, uitgedrukt in g / mol, komt dus numeriek overeen met het molecuulgewicht - de massa van het atoom van het element, uitgedrukt in a. e. m. (atomaire massa-eenheid). En de molaire massa's van complexe moleculen (chemische verbindingen) kunnen worden bepaald door de molmassa's van hun samenstellende elementen op te tellen.

Gelukkig is er al een rekenmachine op onze site Molaire massa van verbindingen, die de molecuulmassa van chemische verbindingen berekent, gebaseerd op de atomaire massagegevens van het periodiek systeem. Het wordt gebruikt om de molecuulmassa te verkrijgen volgens de ingevoerde formule van de chemische samenstelling in de onderstaande rekenmachine.

De onderstaande rekenmachine berekent de massa van een stof in gram of de hoeveelheid van een stof in moedervlekken, afhankelijk van de keuze van de gebruiker. Ter referentie worden ook de molecuulmassa van de verbinding en de details van de berekening ervan weergegeven.

Chemische elementen moeten worden geschreven zoals ze zijn geschreven in het periodiek systeem, dat wil zeggen rekening houden met grote en kleine letters. Bijvoorbeeld Co-cobalt, CO-koolmonoxide, koolmonoxide. Dus Na3PO4 is correct, na3po4, NA3PO4 is verkeerd.

Welke salades u kunt eten met pancreatitis - heerlijke en gezonde recepten, beoordelingen

voedingsdeskundige